1. Każda osoba pełnoletnia może zapisać się na zajęcia osobiście lub telefonicznie, natomiast zapisy osób niepełnoletnich dokonywać powinien Rodzic lub Opiekun Prawny. Podjęcie współpracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez obie strony (Uczennica/Uczeń lub Rodzic/Opiekun i Korepetytor).
 2. Rodzic lub Opiekun, zapisując dziecko na korepetycje zobowiązuje się dopilnować, aby uczęszczało ono na zajęcia w ustalonym wcześniej terminie przez obie strony (Korepetytora oraz Rodzica/Opiekuna).
 3. Uczeń zobowiązany jest regularnie uczęszczać na zajęcia. Odwoływanie liczby korepetycji przekraczającej 25% wszystkich lekcji w miesiącu może poskutkować nieosiągnięciem zamierzonych efektów edukacyjnych z powodu braku regularnej współpracy lub może skutkować utratą stałego terminu spotkań lub zakończeniem współpracy z Uczennicą/Uczniem. Niniejsza zasada nie obowiązuje Uczennicy/Ucznia w czasie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych.
 4. Korepetytor nie odpowiada za Uczennice/Uczniów niepełnoletnich po zakończonej lekcji oraz przed jej rozpoczęciem.
 5. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej (dwu lub trzyosobowej). Czas trwania lekcji wynosi: 45 lub 60 minut, w zależności od wcześniejszego ustalenia.
 6. Uczeń i Korepetytor powinni punktualnie stawiać się na lekcje. Jeżeli niepełnoletni Uczeń spóźnia się na zajęcia Korepetytor może powiadomić o tym Rodziców lub Opiekunów Ucznia. Jeśli Korepetytor spóźni się na zajęcia, powinien powiadomić o tym Ucznia lub Rodzica/Opiekuna.
 7. W przypadku spóźnienia się na zajęcia przez Ucznia, lekcja nie ulega przedłużeniu tj. kończy po upływie wcześniej ustalonego czasu trwania zajęć od zaplanowanej godziny, a kwota należna za lekcję nie ulega zmianie. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu zajęć z powodów leżących po stronie Korepetytora, zajęcia ulegają wydłużeniu o czas spóźnienia bądź ustala się inny termin, dogodny dla obu stron, kiedy spóźnienie można odrobić.
 8. Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się na zajęcia oraz w razie potrzeby wykonywać zadane przez Korepetytora prace domowe. 
 9. Korepetytor nie odrabia za Ucznia zadań domowych zleconych przez nauczyciela szkolnego, jedynie pomaga w odrobieniu i ich zrozumieniu przez Uczennicę/Ucznia. Korepetycje udzielane są tylko we wcześniej zaplanowanym terminie. Korepetytor nie podejmuje się prowadzenia zajęć lub jej części poza ustaloną i opłaconą lekcją.
 10. Podczas zajęć dostępne są przybory potrzebne do zajęć (laptop, oprogramowanie), z których Uczennica/Uczeń może korzystać. Możliwe jest również używanie własnego laptopa na zajęciach. Za szkody wynikające z ich nieprawidłowego użytku przez Ucznia odpowiada ona/on sama/sam lub Rodzic/Opiekun niepełnoletniego Ucznia.
 11. Na potwierdzenie proszę odpowiadać (poprzez odpisanie na SMSa zwykle wysyłanego przez Korepetytorkę) do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym termin danej korepetycji. Po tym terminie potwierdzenie spełnia jedynie rolę przypomnienia, więc nie jest konieczne odpowiadanie na niego. Lekcję potwierdzoną w ten sposób (do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień lekcji) traktuje się jako odbytą i należna jest za nią opłata.
 12. Może zdarzyć się, że Korepetytor nie wyśle potwierdzającego SMSa, w takim przypadku ustalony wcześniej termin korepetycji obowiązuje obie strony. Otrzymywanie takich przypomnień nie jest obowiązkowe i można z niego zrezygnować w dowolnym momencie.
 13. Istnieje możliwość ustalenia dodatkowego przypomnienia o dowolnej porze w formie SMS. Ustalenie terminu takiego przypomnienia jest dowolne. Na przykład: można poprosić o wysyłanie SMSa o 16:45 w dniu poprzedzającym dzień lekcji godzinę przed zaplanowaną lekcją lub godzinę przed zaplanowanymi zajęciami.
 14. Zajęcia odbywają się regularnie w terminie wcześniej ustalonym. Termin zajęć można zmodyfikować w razie potrzeby za zgodą obu stron (Korepetytora oraz Ucznia lub Rodzica/Opiekuna).
 15. W przypadku niemożności odbycia lekcji z jakiegokolwiek powodu, należy każdorazowo poinformować Korepetytora o tym fakcie telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zajęć (tj. dzień wcześniej) do godziny 18:00 poprzez SMSa pod nr tel.: 508 290 582, co zwalnia Uczennicę/Ucznia lub Rodzica/Opiekuna z uiszczenia należności za daną lekcję. W razie odwołania lekcji lub niemożności jej odbycia po stronie Uczennicy/Ucznia z jakiegokolwiek powodu w dniu zajęć lub po godzinie 18:00 dnia poprzedniego, uważa się ją za zrealizowaną i pobierana jest za nią opłata.
 16. Lekcję odwołaną zgodnie z regulaminem należy odbyć w ciągu najbliższych 30 dni od odwołanej lekcji w przeciwnym przypadku opłata za taką korepetycję przepada. Zasada ta jest stosowana w przypadku płatności z góry.
 17. Korepetytor zobowiązuje się do informowania o odwołaniu zajęć lub modyfikacji ich terminu do godziny 20:30 dnia poprzedzającego dzień lekcji (tj. dzień wcześniej). W przypadku niedotrzymania tego zobowiązania, ustala się dogodny dla obu stron termin odrobienia tych zajęć lub kwota za te lekcje pozostanie na poczet korepetycji w następnym miesiącu lub kwota za te zajęcia może być zwrócona.
 18. Stawka za lekcję jest ustalana przed pierwszą lekcją, jednak może ona ulec zmianie, po zatwierdzeniu przez obie strony, ze skutkiem od następnego miesiąca
 19. Zajęcia należy opłacać najpóźniej na każdej lekcji. Istnieje możliwość uiszczenia płatności co miesiąc z góry (przed pierwszą lekcją w miesiącu lub w ustalonym wcześniej przez obie strony terminie) gotówką lub przelewem na rachunek bankowy. Płatność można rozłożyć na dwie raty lub ustalić tygodniową realizację płatności.  Istnieje również możliwość realizowania płatności na rachunek korepetytora wpisując w tytule „Korepetycje z informatyki; termin opłacanych korepetycji; Uczeń imię i nazwisko Ucznia oraz klasę”. Takie wpłaty należy realizować raz w miesiącu za wszystkie lekcje w danym miesiącu z góry w terminie wcześniej ustalonym przez obie strony.
 20. Pod koniec miesiąca, w którym odbywały się korepetycje jest wystawiana i wysyłana faktura za wszystkie lekcje w miesiącu. Faktura wysyłana jest na wskazany przez Uczennicę/Ucznia lub Rodzica/opiekuna adres e-mail.
 21. Nieuiszczenie płatności w ustalonym terminie skutkować będzie pisemnym upomnieniem oraz wszczęciem procedury egzekucyjnej wg przepisów Prawa Cywilnego i Karnego.
 22. Nieprzestrzeganie regulaminu może wiązać się z natychmiastowym wykreśleniem Ucznia z listy oraz zobowiązuje Ucznia lub Rodzica/Opiekuna do uregulowania opłat za pobieranie usług korepetytorskich.
 23. Z korepetycji można zrezygnować w dowolnym momencie ze skutkiem od następnego miesiąca lub po pierwszej, drugiej lub trzeciej lekcji natychmiastowo.
 24. W przypadku zajęć grupowych, gdy jedna osoba jest nieobecna, stosuje się opłatę jak za lekcję grupową.
 25. W wyjątkowych sytuacjach Korepetytor lub Uczeń może poprosić o zmianę terminu lekcji. 
 26. Korepetytor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym bezzwłocznie ma obowiązek poinformować Ucznia lub Rodzica/Opiekuna.
 27. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Regulaminu lub świadczenia usług korepetycyjnych proszę kierować na adres: kontakt@nauczycielka-informatyki.pl